Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristöluvanvaraisista toiminnoista säädetään ympäristösuojelulain 27 §:ssä. Myös vähäisempään toimintaan on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ympäristölupahakemuslomakkeet ja täyttöohjeet

Lisätietoa
Eläinsuojat
ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck 02 778 7800
Maa-ainesten ottoon liittyvät ympäristöluvat
ympäristönsuojelutarkastaja Mari Leminen 02 778 7805
Teollisuus, yritykset
ympäristöinsinööri Riitta Saari 02 778 7803
Asiakirjat kirjaamoon
Muut yhteydenotot

Teollisuus pieni.jpg
Kuva Kalevi Lehto


Rekisteröintimenettely

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta ovat korvanneet ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta 1.6.2010 alkaen. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat.

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Rekisteröintilomakkeet ja täyttöohjeet

Lisätietoa
Asfalttiasemat
ympäristönsuojelutarkastaja Mari Leminen 02 778 7805
Pienet energiantuotantolaitokset ja polttonesteiden jakeluasemat
ympäristöinsinööri Riitta Saari 02 778 7803
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
ympäristöinsinööri Riitta Saari 02 778 7803
Asiakirjat kirjaamoon
Muut yhteydenotot