Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan näillä sivuillaan käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)

Salon kaupunki käyttää hankinnoissaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmää. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali (Tarjouspalvelu.fi), jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Tässä linkki Tarjouspalveluun, josta löytyy tällä hetkellä voimassa olevat Salon kaupungin tarjouskilpailut, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näkee ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja käyttäjätunnuksen saa välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Meneillään olevat hankinnat:

PERNIÖN KIRKONKYLÄN KOULUN RAKENNUTTAJAPALVELUN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjousta Perniön Kirkonkylän uuden koulurakennuksen rakennuttajapalvelusta tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinta sisältää Salon kaupungin Perniön Kirkonkylän koulun uudisrakennuksen ja tontilla sijaitsevan vanhan lukiorakennuksen purkamisen rakennuttamisen. Hankkeen hankesuunnitelma on tarjouspyynnön liitteenä. Uuden koulurakennuksen rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Lupajantie 11, 25500 Perniö. Uudisrakennus rakennetaan nykyisen purettavan lukiorakennuksen paikalle.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 14.6.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

SALOHALLIN UUDEN ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia Salohallin äänentoistojärjestelmän uusimisesta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevan äänentoistosuunnitelman mukaisesti kokonaishankintana siten, että hankinta sisältää kaiken äänentoistosuunnitelmassa mainitun kuten äänentoistoon tarvittavat laitteet sekä niiden toimituksen ja täyteen käyttökuntoon asennuksen. Työn tulee olla valmis tilaajan vastaanotettavaksi viimeistään 27.8.2019.

Hallin äänentoistolaitteistojen uusimisella tavoitellaan sitä, että halli palvelisi nykyistä paremmin hallin erilaisten tapahtumien (palloilutapahtumat, muut liikuntatapahtumat, konsertit ja messut ym.) tarpeita. Uudistuksen tavoitteena on tuottaa hyvä puheen ja ohjelmamusiikin kuuluvuus ja selkeys hallin eri osissa.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 31.5.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

SALOHALLIN LED-NÄYTTÖSEINÄN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia Salohalliin hankittavasta LED-näyttöseinästä kokonaishankintana toimituksineen ja asennuksineen tarjouspyynnön ja sen liitteinä olevien suunnitteludokumenttien mukaisesti. Kokonaishankinnan tulee sisältää kaikki ne laitteet, järjestelmäkomponentit sekä työt ja tarvikkeet, jotka tarvitaan täyteen toimintakuntoon asennetun ja säädetyn järjestelmän toimittamiseksi. Työn tulee olla valmis tilaajan vastaanotettavaksi viimeistään 27.8.2019.

LED-näyttöseinän hankinnalla tavoitellaan sitä, että Salohalli palvelisi nykyistä paremmin hallin erilaisten tapahtumien (palloilutapahtumat, muut liikuntatapahtumat, konsertit ja messut ym.) tarpeita. LED-näyttöseinän yleisin käyttötarkoitus on pelitapahtumien ja muiden tilaisuuksien ohjelmamateriaalin esittäminen tilaisuuksien aikana.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 31.5.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

MÄRYNTIEN ETELÄOSAN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia Märyntien eteläosan kunnallistekniikan rakentamisesta kokonaishintaurakkana tarjouspyynnön ja sen liitteinä olevien urakka-asiakirjojen mukaisesti.

Rakennuskohde sijaitsee noin 8 km etäisyydellä Salon keskustasta luoteeseen. Urakka käsittää Halikossa sijaitsevan Märyntien eteläosan asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen. Urakkaan kuuluu kolmen katuosuuden rakentaminen sekä vesihuollon rakentaminen asemakaava-alueella sijaitseville tonteille.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 31.5.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

SALON ITÄINEN OHIKULKUTIE KT52, II VAIHE, ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMISEN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia kt52 linjauksen alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä alueeseen liittyvien maankäyttöluonnosvaihtoehtojen laadinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Asemakaava ja asemakaavan muutos: Työn tavoitteena on laatia asemakaava ja asemakaavan muutos kt52 pohjoisen linjauksen alueelle vaikutustarkasteluineen. Konsultin tehtävänä on laatia asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaava-asiakirjat (kaavakartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma) sekä järjestää osallistamistilaisuudet ja koota palauteraportti kaavasta aloitus-, laatimis- ja ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta sekä niihin annettavista vastineista.
Kehittämissuunnitelmat asemakaavoitusta varten: Tarjouspyynnössä on esitetty alueet, joiden tulevasta maankäytöstä tehdään erilliset maankäyttöluonnosvaihtoehdot.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 29.5.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

TYÖASEMAPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupungin tietohallinto pyytää tarjouksia kaupungin työasemien elinkaaripalvelujen hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus on tarkoitus alkaa vuoden 2019 aikana. Sopimuskauden pituus on kolme vuotta, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella. Tarjottavien palvelujen tulee täyttää tarjouspyynnön ja sen liitteiden vaatimukset.

Hankinnan tavoitteena on saada toimipisteiden käyttöön tarkoitukseen soveltuvat pitkän elinkaaren työasemalaitteet, toimipisteisiin toimitettuna, asiakkaan määritysten ja ohjeiden mukaisina. Toimittajan tulee tarjota kaikki laitteen elinkaaren aikaiset palvelut laitteen tilauksesta sen palautukseen rahoittajalle. Työasemaympäristöön liittyy kiinteästi myös erilaisia asennus- ja hallintaympäristöjä sekä tukipalveluja.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 4.6.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

KOULULAISKULJETUSTEN HANKINTA KUUSJOELLE 2019-2021

Salon kaupungin liikennepalveluyksikkö pyytää tarjouksia kaupungin esikoulu- ja koululaiskuljetuksista Kuusjoen kouluun tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi on 8.8.2019-31.5.2021. Hankinta ei sisällä optiota.

Kuljetustehtävät ovat pääsääntöisesti Salon kaupungin lakisääteisiä esikoulu- ja koululaiskuljetuksia. Lakisääteisiä koulumatkoja tekevien oppilaiden lisäksi tilaaja voi osoittaa liikenteeseen myös muita matkustajia. Tarjouspyynnön mukaisissa tarjouskohteissa käytettävälle kalustolle voidaan sopimuskauden aikana osoittaa sopimuksen mukaisilla hinnoilla myös muita henkilöliikenteen kuljetustehtäviä.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 27.5.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön palvelusetelimalli lasten päiväkotihoidossa 1.1.2016 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Varhaiskasvatus, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Lasten päiväkotihoito, palveluseteli" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Lasten päiväkotihoidon palvelusetelin sääntökirja
Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi

----------

TILAPÄISEN KOTIHOIDON JA OMAISHOIDON PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön palvelusetelimalli tilapäisessä kotihoidossa ja omaishoidossa 1.1.2016 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tilapäinen kotihoito- ja omaishoito, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin sääntökirja

----------

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otetty käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja

----------

LÄÄKINNÄLLISEN JA VETERAANIKUNTOUTUKSEN PUITEJÄRJESTELY

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja veteraanien avokuntouspalveluiden osalta on solmittu puitesopimus vuosille 2018-2020. Järjestelyä on mahdollista jatkaa kahdella optiovuodella 2021 ja 2022.

Terapiapalvelut on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1 Fysioterapia
2 Toimintaterapia - täynnä
3 Puheterapia
4 Allasterapia
5 Ratsastusterapia
6 SI-terapia
7 Lymfaterapia
8 Veteraanien fysioterapia
9 Veteraanien päiväkuntoutus

11/2017 jälkeen perustettujen yritysten on mahdollista liittyä mukaan puitejärjestelyyn vuoden 2019 alusta alkaen, mikäli terapia-alueeseen valittava palveluntuottajien enimmäismäärä ei ole täynnä. Uusi toimija otetaan mukaan enintään ko. terapia-alueen keskihinnalla. Uuden toimijan tulee täyttää myös tarjouspyynnössä mainitut ehdot.

Jos olet kiinnostunut ja haluat lisätietoja puitejärjestelystä, ota yhteyttä

----------

TAVALLISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön palvelusetelimalli tavallisessa palveluasumisessa 1.1.2019 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.
Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tavallinen palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite

Ilmoittautumislomake tavallisen palveluasumisen tuottajaksi
Tavallisen palveluasumisen sääntökirja

-----------

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAIDEN KÄYTTÖÖN

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelimalli omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttöön 1.1.2019 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.
Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tavallinen palveluasuminen, palvelusetelihankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite

Ilmoittautumislomake vanhusten tehostetun palveluasumisen tuottajaksi, omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin
Vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelustelelin sääntökirja omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttöön