Virallinen sähköinen ilmoitustaulu

Kuuluttaminen perustuu lakiin julkisista kuulutuksista 2.2.1925/34 ja kuntalakiin. 1.6.2017 voimaan tulleen Kuntalain (10.4.2015/410) 12 luvun 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Laki hallintolain muuttamisesta (434/2003) tulee voimaan 1.1.2020

Suomen Kuntaliiton tiedote julkisten kuulutusten julkaisemista 1.1.2020 alkaen

Kuulutukset sähköisellä ilmoitustaululla

Kuulutuksia julkaistaan tarpeen mukaan myös kaupungintalon 1. kerroksessa (Tehdaskatu 2) olevalla ilmoitustaululla.