Ekovoimalaitokseen tukeutuva kiertotalouspuisto

Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen Korvenmäkeen ja siihen tukeutuen synnytetään kaupungin omistaman Metsäjaanun teollisuusalueen ympärille kiertotalouspuisto. Hanke mahdollistaa laajan teollisen kehityksen Salon keskusta-alueen itäpuolella erinomaisilla etäisyyksillä ja moottoritieyhteyksillä.

Aikataulu

Aloitus 2018/10 | Rakentaminen 2019/01 - 2020/12 | Valmis 2021/06

Ekovoimalaitokseen tukeutuva kiertotalouspuisto

Mikä on ekovoimalaitos ja kiertotalouspuisto?

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) ja Salon Kaukolämpö Oy:n omistama Lounavoima Oy rakentaa Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen. Voimalaitoksen polttoaineena on polttokelpoinen jäte, josta on kodeissa lajiteltu pois kierrätettävät tai muuten hyödynnettävät jätteet, kuten biojäte, lasi, muovi, pahvi ja paperi. Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä salolaisille ja sähköä valtakunnan verkkoon.

Korvenmäen vieressä sijaitsee Metsäjaanun teollisuusalue, jonne ollaan synnyttämässä kiertotalouspuistoa. Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Samaa sukua kiertotalouden kanssa ovat esimerkiksi termit biotalous, cleantech ja ekoteollisuus.

Miksi ekovoimalaitos ja kiertotalouspuisto?

LSJH:n jätekeskuksiin tuodaan jokaisena arkipäivänä noin 350 000 kierrätyskelvotonta roskapussia. Vuonna 2018 noin puolet LSJH:n polttokelpoisista jätteistä vietiin ulkomaille, loput hyödynnettiin kotimaan jätevoimaloissa. Korvenmäen ekovoimalaitoksessa kierrätyskelvottomat jätteet saadaan hyödynnettyä lähellä niiden syntypaikkaa. Jätteenkuljetuksen kasvihuonekaasupäästöt laskevat, kun jätettä ei enää tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja ja jätteet voidaan muuntaa lähienergiaksi.

Kiertotalous on mahdollisuus monipuolistaa kaupunkimme elinkeinorakennetta. Kiertotaloutta edistämällä vastataan myös aikamme suurimpiin, maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten luonnonvarojen ehtymiseen, jatkuvaan väestönkasvuun, ilmastonmuutokseen ja digitaaliseen vallankumoukseen.

Milloin?

Lounavoima Oy perustettiin joulukuussa 2017. Sen tehtävänä on järjestää LSJH:n keräämän kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi. Tätä varten Lounavoima Oy rakennuttaa nyt ekovoimalaitosta, joka aloittaa jätteiden energiahyötykäytön vuonna 2021. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja 6.5.2019 muurattiin ekovoimalaitoksen peruskivi.


Tiedotteet