Oppimisympäristöselvityksen 1. vaihe

Salon kaupunginhallitus asetti 7.11.2017 työryhmän tekemään selvitystä kaupungin oppimisympäristöstä ja sen mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Päätöksen mukaan oppimisympäristöselvityksestä tulisi löytyä toimenpide-ehdotukset seuraavien linjausten toteuttamiseksi:

  • Miten varmistetaan uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteutuminen kaikissa kouluyksiköissä?
  • Miten säilytetään koulujen elinvoimaisuus ja opetuksen tasa-arvoisuus?
  • Miten varmistetaan vahvan pedagogisen johtajuuden toteutuminen kaikissa kouluyksiköissä?
  • Miten edistetään koulutilojen monipuolista käyttöä?

Työryhmässä on 15 jäsentä, jotka edustavat opetuslautakuntaa, lasten ja nuorten palveluja (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja nuorisopalvelut), tilapalveluja ja nuorisovaltuustoa. Työryhmän puheenjohtajana toimii opetuslautakunnan puheenjohtaja Annika Viitanen.

Oppimisympäristöselvitys toteuttaa oppimisympäristöuudistuksen ja Oppiva Salo -hankkeen muodostamaa strategista kärkihanketta. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo 2018 - 2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kaupungin kärkihankkeet hyväksyttiin osana kaupunkistrategiaa keväällä 2018.

Kaupungin koulu- ja päiväkotirakennusten peruskorjaustarpeiden ja sisäilmaongelmien vuoksi selvitys vaiheistettiin ja ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitykset painottuvat Halikon, Perniön ja Salon keskustan kouluihin ja päiväkoteihin. Selvitystyössä on mukana kiireellisiä, nopeasti toimenpiteitä vaativia esityksiä, jotka johtuvat nykyisten rakennusten sisäilmaongelmista tai puutteellisesta kunnosta. Tällä hetkellä perusopetuksen oppilaista 12 % opiskelee väistötiloissa.

Oppimisympäristöselvitystyö jatkuu laajempana selvityksenä kakkosvaiheessa, jossa tarkastelun kohteena on koko päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen palveluverkko. Toisessa vaiheessa tarkastellaan tilojen monipuolista muuntojoustavaa käyttöä palvelujen järjestämisen kannalta.

Toimintojen tarkastelu voi tarkoittaa uudenlaisia yksiköitä, esimerkiksi päiväkotia ja koulua samassa rakennuksessa tai pienten lasten koulua. Tarkastelun kohteena ovat päiväkotien, koulu- ja nuorisotilojen kunto sekä miten säilyttää koulujen elinvoimaisuus ja opetuksen tasa-arvoisuus oppilasmäärien laskiessa.

Toisen vaiheen selvityksessä tarkastellaan myös miten voidaan rakentaa oppilaille laajempaa kielipolkua. Koulujen johtamiselle ja johtajuuden kehittämiselle tulee varata aikaa, joten yhtenä tarkastelun kohteena on vahvan pedagogisen johtajuuden toteutuminen tulevaisuuden kouluissa.

Ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitykset

Hermannin koulu

Ylhäistentien tien kiinteistön muuttaminen Hermannin koulun käyttöön. Kotitalousluokkien rakentaminen ja muuntojoustavat oppimistilat. Liikuntatilojen ja käsityötilojen rakentaminen Ylhäistentielle / uudisrakennus.
Aikataulu: 8/2021

Uskelan koulu/Kavilankatu

Kavilankadun (luokat 1-6) siirtäminen Torikadun kiinteistöön. Torikadun muutostyöt muuntojoustaviksi oppimistiloiksi (1-6 lk.) sekä pihan muutostyöt.
Aikataulu: 8/2020

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston siirtäminen Torikadun kiinteistöön. Aikataulu: 8/2020

Kirkonkylän koulu, Perniö

Uudisrakennus
Oppimisen tilat (1-6 lk.)
Liikuntatila
Kotitalousluokat (7-9 lk.)
Käsityötilat (1-9 lk.)
Kansalaisopisto (musiikinopetustila)
Nuorisotila
Aikataulu: 8/2021

Saurun koulu, Perniö

Saurun koulun toiminnan lakkauttaminen ja siirtäminen Kirkonkylän koulun uuteen koulurakennukseen
Aikataulu: 8/2021

Ollikkalan päiväkoti

Päiväkodin siirtäminen Ollikkalan kouluun
Aikataulu: 2019

Märynummen koulu

Uudisrakennus
Vaihtoehto 1: 1-2 lk. + 1 oppimistila, ruokailutila, päiväkoti ja nuorisotila
Vaihtoehto 2: 1-4 lk. + 1-2 oppimistilaa, ruokailutila, päiväkoti, nuorisotila ja liikuntasali
Aikataulu: 8/2021

Märynummen päiväkoti

Toiminnan siirtäminen Märynummen koululle uudisrakennukseen
Aikataulu: 8/2021

Halikon lukio

Vaihtoehto 1: Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon, toiminta Salon lukion tiloissa
Aikataulu: 8/2021

Vaihtoehto 2: Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon, osa uuden yhteisen lukion toiminnasta IoT Campuksella
Aikataulu: 8/2021

Sinilinnun päiväkoti, Halikko

Toiminnan siirtäminen Kuruntien (Halikon lukio) kiinteistöön. Tilojen ja pihan muuttaminen päiväkotikäyttöön.
Aikataulu: 8/2022

Kärävuoren päiväkoti, Halikko

Toiminnan siirtäminen Kuruntien (Halikon lukio) kiinteistöön. Tilojen ja pihan muuttaminen päiväkotikäyttöön.
Aikataulu: 8/2022

Ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitysten käsittelyaikataulua

  • 2.10. Mediatilaisuus ja tiedottaminen kaupungin viestintäkanavissa
  • 2.10. Hankkeen avaus otakantaa.fi -palveluun
  • 9.10. klo 18 Yleisötilaisuus nykyisen Hermannin koulun / kansalaisopiston isossa auditoriossa (Ylhäistentie 2)

Varsinainen poliittinen käsittely ja päätöksenteko kaupunginhallitus- ja kaupunginvaltuusto-tasolla alkavat näiden tilaisuuksien jälkeen.

Lisätietoja

Annika Viitanen, työryhmän puheenjohtaja, opetuslautakunnan puheenjohtaja, annika.viitanen@salo.fi, 040 727 5692
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@salo.fi, 044 778 2001
Jari Niemelä, apulaiskaupunginjohtaja, jari.niemela@salo.fi, 044 778 2059
Pia Setälä, lasten ja nuorten palveluiden johtaja, pia.setala@salo.fi, 044 778 4001