Tiedolla johtaminen

Palvelujen tuotteistamisella ja digitalisoinnilla luotettavampaa tietoa nopeammin johtamisen tueksi - Salon kaupungin kyberturvallinen tiedolla johtamisen järjestelmä

Rahoittaja: Valtiovarainministeriö
Hankeaika: 1.12.2019 - 31.11.2021
Budjetti: 284.100 e, josta omarahoitusosuus noin 15 % eli 42.700 e ja avustuksen osuus noin 85 % eli 241.400 e.
Yhteyshenkilö: Laskentasihteeri Anne Ylimaa-Haapala, anne.ylimaa@salo.fi, 02 778 2207

Tämän hankkeen tavoitteena on tuotteistaa ja digitalisoida Salon kaupungin palvelut tiedolla johtamisen tueksi ja samalla varmistaa palvelutarjonnan kyberturvallisuus.

Tuotepohjaisella kustannuslaskennalla ja talouden seurannalla tavoitellaan ennakoitavia, standardoituja, tasalaatuisia ja samanlaisena uusittavia palveluja. Tavoitteena on, että järjestelmästä saatava tieto on ajantasaista, tarkkaa ja luotettavaa ja että talous- ja toimintatilaston kokoamiseen ja ostolaskujen kirjaamiseen käytettävä työmäärä vähenee. Tarvittava tieto saadaan nopeammin ja vähemmällä vaivalla, jolloin aikaa vapautuu tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen päätöksenteon tueksi. Tietoa pystytään myös hyödyntämään päätöksenteossa useaan kertaan eri tasoilla. Palvelu-, suorite- ja kustannustietojen seuranta, analysointi ja palveluluokkakohtainen raportointi tarkentuu, jolloin myös palveluja voidaan entistä paremmin verrata vastaaviin palveluihin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Tavoitteena on, että tuotebudjetoinnilla ja -seurannalla pystytään myös vaikuttamaan siihen, että saman palvelun tuottamisessa ei ole suuria kustannusvaihteluja ja että palvelujen tuottaminen on kustannustehokasta. Tuotteistamisella tavoitellaan resurssien tehokasta käyttöä sekä läpinäkyvyyttä. Tuotantokustannusten tulee perustua tuottamisesta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin. Lisäksi hankkeella tavoitellaan asiakaslähtöisyyttä. Kaupungin tulee tarjota kuntalaisten tarpeita vastaavia palveluja eikä ainoastaan rakentaa palvelutarjontaa kaupunkiorganisaation lähtökohdista käsin.

Digitaalinen tuotteistusjärjestelmä tulee sisältämään kaupunkiorganisaation dataa, jonka joutuminen kyberhyökkäyksen kohteeksi voisi lamaannuttaa kaupungin toimintoja ja vaarantaa tietoturvaa. Luotaessa uutta järjestelmää, luodaan samalla kaupungin tarjoamien palvelujen, niihin liittyvän kaupungin huoltovarmuuden sekä yritysten ja asukkaiden toimintaympäristön turvaamiseksi kyberturvallinen malli palvelutuotantoon sekä tiedolla johtamiseen. Tämä strateginen kybertilannekuva liitetään myös tilannekuvatauluun ja se on oleellinen osa kaupungin tietojohtamista.

Salo haluaa pienentää kyberriskiä ja rakentaa kaupungin digitaalisesta ja fyysisestä toimintaympäristöstä sellaisen, joka turvallisuudellaan houkuttelee sekä asukkaita että yrityksiä sijoittumaan Saloon, ja parantaa näin kaupungin kilpailukykyä.