Yksinoikeuspäätös

Salon kaupungin kaupunkikehityslautakunta on päättänyt 24.10.2017 (§ 71), että kaikki Salon kaupungin toimivalta-alueella ajettava joukkoliikenne järjestetään Salossa EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti viranomaisen toimesta. Kuitenkin niin, että syksyllä 2017 voimassa olleen reittiliikenneluvan REITTI-544840 mukaiset markkinaehtoiset linja-autovuorot voidaan ajaa 31.5.2019 saakka.

Joukkoliikenneviranomaisen toimivallasta ja joukkoliikenteen järjestämistavasta säädetään palvelusopimusasetuksessa (EY) N:o 1370/2007 sekä joukkoliikennelaissa (2009/869). Joukkoliikennelaki on kumottu lailla liikenteen palveluista (320/2017), joka on voimassa 1.7.2018 alkaen siten, että osa pykälistä astui voimaan 1.10.2017 ja 1.1.2018.

Viranomaisen oikeus päättää toimivalta-alueensa joukkoliikenteen järjestämistavasta on kirjattu myös uuteen lakiin. Lain siirtymäsäännösten mukaan joukkoliikennelain nojalla tehty päätös järjestämistavasta pysyy voimassa myös uuden lain tultua voimaan. Viranomainen voi myöntää myös jatkossa palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankituille liikenteille yksinoikeuksia julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.