EtusivuPäivähoito ja koulutusYliopistoyhteistyö luo kansallista ja kansainvälistä kilpailuetua Salolle

Yliopistoyhteistyö luo kansallista ja kansainvälistä kilpailuetua Salolle

Salon kaupunki ja Turun yliopisto ovat jo vuosia tehneet suunnitelmallista yhteistyötä Saloa ja alueen yrityksiä hyödyttävän tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen parissa.

- Yliopistoyhteistyö on Salon kaupungille erittäin tärkeä profiilikysymys, joka nousee esille toistuvasti kansainvälisillä areenoilla. Jo Nokian aikana Salolla oli teknologiaprofessuureja. Turun yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö tukee osaamisen ja kehittämisen väistämättömiä vaatimuksia Salossa, summaa Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Turun yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä monien Lounais-Suomen kaupunkien kanssa. Salon kanssa systemaattista yhteistyötä on tehty vuodesta 2013. Yhteistyössä yhdistyvät yliopistollinen tutkimus ja Salon kaupungin, erityisesti sen koulujen sekä siellä toimivien yritysten kehittäminen.

- Molemmat osapuolet saavat tästä hyötyä: tutkijat voivat käyttää Salon kaupunkia tutkimusalustana, toisaalta tutkimuksella on tiivis yhteys opetukseen ja yritystoimintaan. Yhteistyön myötä on myös syntynyt uusia tutkimusaiheita, toteaa Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö.

Toimintamalli työelämälähtöiseen avoimeen korkeakouluopetukseen

Osaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Koulutuksen tulee olla joustavaa ja tarjonnan riittävää läpi koko työuran. Koulutuksen on myös vastattava alueen työelämän osaamistarpeiden muutoksiin.

- Työelämän näkemykset ovat osittain perinteisiä tutkintoja arvottavia, mutta aloilla on eroja. Esimerkiksi ICT-alalla tärkeintä on saada asiansa osaava ohjelmistosuunnittelija eikä tutkinnolla ole kaikissa yrityksissä suurta merkitystä, tosin yrityskenttä ei ole tässä mielessä yhtenäinen, toteaa professori Ville Leppänen Turun yliopistosta.

Vuosina 2015 - 2018 Turun yliopisto hallinnoi Satu Hakanurmen johdolla Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) ESR-hanketta, jonka tavoitteena oli rakentaa ketterä ja kestävä toimintamalli avoimen korkeakouluopetuksen suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi.

Salossa toteutettiin ICT-alan koulutuspilotteja vastauksena Salon rakennemuutosalueen ja yritysten osaamistarpeisiin. Kartoittamalla yritystarpeita avointen korkeakoulujen olemassa olevasta tarjonnasta koottiin työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelivat sekä työssä että työttömänä olevia eri alojen asiantuntijoita. Ajankohtaisista aiheista toteutettiin muun muassa hyvinvointiteknologiaan liittyvä Health and Wellbeing-kurssi ja viisi data-analytiikkaan liittyvää MOOC-kurssia (kaikille avointa verkkokurssia) syventävinä opintoina.

- Jatkuva ennakointitiedon kerääminen, siihen pohjautuva koulutustarjonnan suunnittelu sekä yhteistyö työelämän kanssa koulutusten toteutuksessa on tärkeää. Esimerkiksi opettajien ja ohjaajien rekrytointi työelämästä lisää koulutusten relevanssia ja toimii samalla uusien työntekijöiden rekrytointikanavana, toteaa professori Ville Leppänen Turun yliopistosta.

Hankkeessa laadittiin kolme vaihtoehtoista avoimen korkeakouluopetuksen suunnittelumallia ja työkirja (http://avottyokirja.fi). Se soveltuu kaikenlaiseen koulutussuunnitteluun ja toimii hyvänä välineenä uusien yhteistyössä toteutettujen koulutuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tiede- ja businesslinjat vastaavat tulevaisuuden osaajapulaan

Tulevaisuuden työelämä tarvitsee lisää korkeakoulutettuja osaajia, uusia innovaatioita ja yrityksiä. Myös uusi lukiolaki (1.8.2019) sekä vuonna 2021 voimaan tuleva lukion opetussuunnitelma painottavat korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä.

- Yksi yliopistoyhteistyön tärkeä osa on yliopiston ja lukioiden yhteistyön vahvistaminen. Lukiolaiset saavat tuntumaa yliopisto-opintoihin, yliopisto taas myöhemmin hyviä ja motivoituneita opiskelijoita. Tällä on erityisen suuri merkitys nyt, kun yliopistojen opiskelijavalinnassa ollaan siirtymässä yhä enemmän todistuspohjaiseen malliin, jatkaa Pyykkö.

Salon kaupunki ja yliopisto haluavat tuoda yliopisto-opinnot nuoria lähelle ja siten herättää kiinnostusta ohjelmointi- ja matemaattisten taitojen opiskeluun, minkä osaajista Suomessa on jo nyt huutava pula. Salon lukion tiedelinjan ideana on tarjota opiskelijoille väylä yliopisto-opintoihin mahdollisesti ilman pääsykoetta.

Salossa ensimmäiset tiedelinjalaiset aloittivat opinnot syksyllä 2016 ja ensimmäiset kymmenen opiskelijaa saivat ylioppilastutkinnon tänä keväänä. Turun yliopisto toteuttaa yhteensä 12 kurssia, jotka painottuvat informaatioteknologian, matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian kursseihin sekä johdantokurssiin tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen.

- Kurssit ovat antaneet minulle osviittaa siitä, mitä mahdollisesti haluaisin tehdä jatkossa ja toisaalta taas kertoneet minulle, mistä en tykkää ollenkaan. Lisäksi ensimmäisen vuoden yliopistovierailut antoivat tilaisuuden miettiä jatko-opintosuunnitelmia vielä paremmin, kun näimme käytännössä mitä yliopisto-opiskelu on. Tiedelinjan opinnot ovat yhdessä muiden aineiden kanssa luoneet hyvän pohjan tulevaisuuden suunnitelmilleni. Erityisesti matematiikan ja informaatioteknologian opinnot olen kokenut mieleisiksi ja hyödyllisiksi, sillä olen joko päässyt jo käyttämään sieltä opittuja taitojani tai tiedän hyötyväni niistä viimeistään yliopistossa, kertoo tiedelinjan opiskelija Aino Lahnalampi.

Kauppatieteet ovat pitkään olleet nuorten suosiossa jatko-opintoja valittaessa. Salon lukio ja Turun kauppakorkeakoulu lähtivät yhdessä rakentamaan businesslinjaa, jonka opintokokonaisuus on suunnattu kaupallisesti ja yhteiskunnallisesti orientoituville lukiolaisille.

- Businesslinjan tavoitteena on tarjota nopeampia opintopolkuja nuorille, tunnustamalla jo suoritetut lukio-opinnot osaksi jatko-opintoja. Tiivis yritysyhteistyö nähdään myös keinona sitouttaa innovatiivisia nuoria Saloon, toteaa rehtori Juha-Markus Koistinen Salon lukiosta.

Syksyllä 2019 käynnistyvä businesslinja koostuu neljästä Talous ja nuoret TAT:n toteuttamasta kurssista, kahdesta Turun kauppakorkeakoulun liiketoimintaan ja talouteen liittyvistä kurssista sekä kieliopinnoista. Oppiminen businesslinjalla tulee olemaan monimuotoista ja kokeilevaa. Turun kauppakorkeakoulun pedagogiset mallit tulevat myös opiskelijoille tutuiksi jo lukio-opintojen aikana.

- Tavoitteena on törmäyttää tiede- ja businesslinjojen opiskelijoita, jolloin saadaan syntymään mahdollisimman monipuolisia lähestymistapoja Salon alueen kehittämiseksi ja opiskelijoiden osaamisen kartuttamiseksi. Molempiin linjoihin kuuluu jatkossa myös kansainvälistyminen ja kumppanien etsiminen globaalisti, toteaa Koistinen.

Salon lukiossa kehitetään myös ns. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)-oppimista. Tätä työtä tehdään Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa. Tavoitteena on monipuolistaa opiskelijoiden oppimisen kokemuksia kehittämällä virtuaali- ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia lukio-opinnoissa.

Ketterät kokeilut rehtoreiden ja opettajien ammatillisen kehittämisen tukena

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa toteutettava Oppiva Salo -ohjelma on osa laajempaa Salon koulutusympäristön kehittämishanketta.

- Ohjelman kehittämistyössä on lähdetty paljolti liikkeelle uuden opetussuunnitelman vaatimuksista. Opettajan ammatillisen kehittymisen kannalta on erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmasta ja ajankohtaisesta tutkimuksista liittyen kasvatukseen ja opetukseen. Oppimisanalytiikan kehittämistä on tehty yhteistyössä Turun yliopiston kanssa vuodesta 2014 lähtien. Salon kouluissa on käytössä sähköiset ViLLE-opintopolut matematiikassa ja äidinkielessä. Opintopolun keskeisenä elementtinä on automaattinen solmukohtien tunnistaminen ja sitä kautta tehtävien eriyttäminen kullekin oppijalle sopivaksi, toteaa Salon kaupungin lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä.

Opettajia ja rehtoreita on kannustettu ketteriin kokeiluihin opetuksen kehittämisessä. Yliopiston kasvatustieteen tutkijat ovat tukeneet opettajia ja rehtoreita kokeiluissa.

- Ketteriä kokeiluja opetusteknologian ja digitaalisten oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien käyttöön on kannustettu. Oppiva Salo -ohjelman perusteella linjattiin, että jokaisella opettajalla on henkilökohtainen tietotyöväline ja oppilaslaitteiden osuus kouluissa on 1:2. Oppilaslaitetavoitteeseen on lähes päästy, toteaa Salon kaupungin Armfeltin koulun apulaisrehtori Jaana Talvitie.

Rakenteellisissa kokeilutyöpajoissa kehitettiin esimerkiksi kokonaiskoulupäivää, yhteisopettajuutta ja nivelvaiheen tukea. Veso- eli virkaehtosopimuksen mukaiset koulutuspäivät korvattiin teemoitetuilla työpajoilla. Koulukohtaisesti kokeiltiin muun muassa sosiaalisten taitojen vahvistamista, lukuinnon tukemista, kirjoittamisen tukemista päivittäin tai monialaista energia- ja sosiaalisen median projektia. Kokeiluja jatkojalostettiin opettajien lukupiirityöskentelyn kautta. Rehtoreiden muutosvalmennuksessa painopisteenä on ollut hyvinvoiva kouluyhteisö ja johtaminen.

- Kehittämiskohteet on mietitty omassa työyhteisössä ja ne ovat olleet koulun oman toimintakulttuurin kehittämistä tukevia toimia. Näin ollen kokeiluihin on ollut helpompaa tarttua ja sitoutua, jatkaa Talvitie.

- Yhtenä tavoitteena Oppiva Salo -ohjelmassa on tuotteistaa täydennyskoulutusmalli, jota voidaan mahdollisesti levittää muualle Suomeen ja kehittää jopa vientituotteeksi, toteaa professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

Lisätietoja Salon kaupungin ja Turun yliopiston yhteistyöstä:
Kaupunginjohtaja Lauri Inna, lauri.inna@salo.fi, 02 778 2001
Vararehtori Riitta Pyykkö, rpyykko@utu.fi, 050 430 4845

Lisätietoja Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) ESR-hanke:
Ohjelmistotekniikan ja ohjelmistoturvallisuuden professori Ville Leppänen, ville.leppanen@utu.fi, 029 450 2461, 040 739 3060

Lisätietoja Salon lukion tiede- ja businesslinjoista:
Rehtori Juha-Markus Koistinen, juha-markus.koistinen@salo.fi, 044 778 6101

Lisätietoja Oppiva Salo -ohjelmasta:
Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä, pia.setala@salo.fi, 02 778 4001
Professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, mirmik@utu.fi, 040 5900 136

Julkaistu: 22.8.2019 08:49

Takaisin