Varhaiskasvatusoikeus isyysrahakaudella

Varhaiskasvatuslain 11 a §:n, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan lapsella, jonka isyysrahakaudesta on kyse, ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen isyysrahakauden aikana. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Isyysrahakaudesta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Varhaiskasvatus muutetaan isyysrahapäätöksen perusteella maksuttomaksi siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti.
Perheen muilla lapsilla säilyy oikeus varhaiskasvatukseen isyysrahakauden ajan.

Kuntaliiton yleiskirje asiakasmaksuista