Perusopetus Salossa

Perusopetus

Peruskoulu käsittää luokat 1 - 9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7 - 17 v.). Perusopetus on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat perusopetuslakiin ja -asetukseen sekä opetussuunnitelman perusteisiin.

Perusopetuksessa noudatetaan oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Tavoitteena on oppilaan saavuttama laaja-alainen osaaminen, jolla tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta.

Kouluyksiköitä on Salossa 30. Perusopetuksen oppilasmäärä on tällä hetkellä noin 5500.

Aikuisten perusopetus

Perusopetuksen oppimäärän voi suorittaa myös aikuisena Salossa ja mahdollista on myös suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot loppuun. Opiskelu on tutkintotavoitteista. Tutkintotavoitteiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.
Aikuisten perusopetusta varten on laadittu omat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ja Salon oma opetussuunnitelma on valmistumassa. Armfeltin koulu tarjoaa peruskoulun vuosiluokkia 7 - 9 vastaavaa opetusta. Koko peruskoulun suorittaminen kestää noin 2 - 4 vuotta. Tarvittaessa opiskelun voi keskeyttää jonkin jakson ajaksi ja jatkaa myöhemmin.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusta tarjoaa Salon kansalaisopisto. Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on vähäinen tai puuttuva koulutustausta kotimaastaan. Alkuvaiheessa opiskellaan lähinnä suomen kieltä, sekä lisäksi matematiikan, yhteiskunta- ja kulttuuritiedon sekä ympäristöopin perusteita. Alkuvaiheen opinnot voi aloittaa myös lukutaitovaiheesta.
Lisätietoja kansalaisopistosta.


Ajankohtaista