EtusivuPäivähoito ja koulutusPerusopetusKoulukuljetukseen hakeminen lukuvuodelle 2019 - 2020

Koulukuljetukseen hakeminen lukuvuodelle 2019 - 2020

Haku lukuvuoden 2019 - 2020 esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetukseen syksyn osalta on käynnissä. Kuljetusten hakuaika päättyy esiopetuksen ja perusopetuksen osalta 15.5.2019.

  • Koulukuljetusta haetaan ensisijaisesti Wilmasta löytyvällä sähköisellä hakemuksella.
  • Tulostettu hakemus toimitetaan liikennepalveluyksikköön.
  • Samalla hakemuksella haetaan myös maksullista koulukuljetusta ja koulukuljetusavustusta.

Esioppilaalle huoltajan on aina haettava kuljetusoikeutta Wilman kautta tai erillisellä paperisella hakemuksella, mikäli matka kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan on vähintään 3 kilometriä, matka on vaarallinen, vaikea tai rasittava (terveydelliset syyt) tai kaupunkisuunnittelulautakunta (6/2017 kaupunkikehityslautakunta) on määrittänyt matkan vaaralliseksi.

Koulumatkan vaarallisuus:

Jos matkan pituus ei ole esioppilaalla tai 1-2lk oppilaalla vähintään tai 3-9lk oppilaalla vähintään 5km ja koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta järjestää kuljetuksen vähintään vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle. Kuljetukset järjestetään myös vaarallisilla tieosuuksilla ensisijaisesti linja-autolla. Vaikka tie on luokiteltu niin vaaralliseksi, että oppilas on luokka-asteensa perusteella oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, tien ylittäminen on mahdollista erityistä varovaisuutta noudattaen. Oppilas voidaan tällöin myös velvoittaa kulkemaan vaaralliseksi luokiteltua tietä pitkin bussipysäkille tai muuhun kuljetuksen noutopaikkaan tai -jättöpaikasta kotitielleen. Vaaralliseksi luokitellulla tiellä kuljettava matka arvioidaan aina tapauskohtaisesti näkymä ja tien muut riskitekijät huomioiden. Päätös voidaan tehdä joko yhdeksi vuodeksi kerrallaan tai harkinnan mukaan pidemmäksi aikaa.

Huoltajan tulee tässä tapauksessa hakea kuljetusta vaarallisten tien perusteella Wilman kautta sähköisellä lomakkeella tai jos se ei ole mahdollista, erillisellä paperisella lomakkeella ja merkitä lomakkeeseen peruste kuljetuksen hakemiselle.

Koulumatkan rasittavuuteen ja vaikeuteen liittyvät terveydelliset ym. syyt:

Esioppilaat ja perusopetuksen oppilaat, joiden koulumatkan pituus ei riitä kuljetusoikeuteen, mutta matka on vaarallinen, vaikea tai rasittava, hakevat koulumatkaetuutta Wilman kautta tai yllä mainitulla tavalla.

Asiantuntijalausunnot on toimitettava tarpeen vaatiessa joka lukuvuosi uudelleen ennen seuraavan lukuvuoden alkamista edellisenä keväänä. Olosuhteiden muuttuessa on tehtävä uusi hakemus tai ilmoitettava, ettei kuljetuksen saamiselle ole enää perusteita.

Lähikouluaan käyvän oppilaan kuljetuksen järjestäminen edellyttää aina asiantuntijan (esimerkiksi asiantuntija koulussa, koululääkäri tai -psykologi) lausuntoa. Lausunnosta pitää ilmetä selkeästi kuljetustarpeen syyt ja perustelut, mille ajanjaksolle kuljetuksen järjestämistä suositellaan ja millä kuljetusvälineellä asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan.

Asiantuntijalausunnoissa huomioon otetaan:

  • Vain oppilasta hoitavan julkisen erikoissairaanhoidon/sairaalan/ terveyskeskuslääkärin tai neuvola- tai koululääkärin ja Salon kaupungin palveluksessa olevan psykologin tai lapsen asioita käsittelevän asiantuntijan lausunto.
  • Yksityislääkärin tai yksityisen psykologin lausuntoa ei hyväksytä. Huoltajan hankkimat asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi joko hakemuksen mukana tai sovittaessa erillisesti toimitettuna liikennepalveluihin hyvissä ajoin ennen seuraavan lukuvuoden alkamista, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia.
  • Oppilaan erityisen tuen päätös ei automaattisesti anna kuljetusoikeutta.

Lisätiedot: kuljetuskoordinaattori, oppilaskuljetukset puh. 02 - 778 4010 tai koulukuljetukset@salo.fi

Julkaistu: 20.3.2019 14:38

Takaisin