Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien tietojen, taitojen ja valmiuksien oppimista, joita oppija tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä, työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Yrittäjyyskasvatus vahvistaa opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamisen taitoja. Yhtenä taitona on määritelty työelämätaidot ja yrittäjyys.

Yrittäjyyskasvatuksessa korostetaan sitä, että yrittäjyys on asenne ja toimintatapa, johon voi kasvaa vain itse tekemällä ja kokemalla.
Salossa yrittäjyyskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatuksessa sekä kaikilla kouluasteilla. Tavoitteena on, että jokainen oppija saa yrittäjyyskasvatusta ja mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ja että, jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään. Oppijoita kannustetaan uskomaan omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa, käyttämään rohkeasti taitojaan, ottamaan vastuuta sekä tutustumaan työelämään ja yrittäjyyteen itsenäisesti tai tiimityöskentelynä. Opettajille mahdollistetaan ajantasainen tietous elinkeino- ja työllisyysrakenteesta sekä oppilaiden mahdollisuuksista työllistyä tulevaisuuden työelämään.

Sykäys-tiimi

Sykäys-tiimi on toiminut Salossa jo usean vuoden ajan yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiiminä. Sykäys-tiimi ideoi, koordinoi ja ohjaa alueellista yrittäjyyskasvatusta. Se rakentaa yhteisiä alueellisia tapahtumia eri kouluasteiden, koulujen ja yritysten välillä sekä viestii, levittää ja rohkaisee kokeilemaan hyviä yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tiimi on myös nuoren yrittäjyyden puolestapuhuja. Tarkoituksena ei ole kasvattaa kaikista välttämättä suoraan yrittäjiä vaan ennen kaikkea lisätä lasten ja nuorten yrittäjämäistä asennetta, vastuunottoa ja sinnikkyyttä.

Salon seudun Sykäys-tiimi on koonnut runsaan 20 nuoren ja yhteistyökumppanin tarinat yrittäjyydestä Sykäys työhön sykäys elämään -kirjaan. Kirjan tavoitteena on avata oppijoille, vanhemmille, opettajille, yrittäjille, työnantajille ja päättäjille monivuotisen yrittäjyyskasvatuksen työn merkitystä ja tuloksia. Mitä yrittäjyyskasvatus ihan käytännössä tarkoittaa? Mitä kuuluu nuorille, jotka ovat päässeet kokeilemaan yrittäjyyttä osana opintojaan? Millaisia valmiuksia ja osaamista nuoret ovat saaneet mukaansa omaan työelämään?

YES Varsinais-Suomi ja Valtakunnallinen YES ry myönsivät Sykäys-tiimille YES Agentti - yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä 2019 -tunnustuksen merkittävästä työstä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä. Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan yhteistyössä yritysten ja yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden kanssa, mm. Yrityssalo, YES Varsinais-Suomi, Salon 4H-yhdistys ry, Nuori Yrittäjyys ry, Taloudellinen tiedotustoimisto ja Salon alueen yrittäjäyhdistykset.


Ajankohtaista