Lastensuojelun asiantuntijaryhmä

Lastensuojelulain (417/2007) 14 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista tai muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta.

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyön tarvittavista asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä avustaa lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa sekä muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa lausuntoja lastensuojelua koskevan päätöksenteon tueksi.

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä on toiminut Salossa vuoden 2008 alusta lähtien. Lastensuojelun asiantuntijaryhmään on nimetty edustajat seuraavilta yhteistyötahoilta:

 • sosiaalityö, lastenvalvonta
 • terveyskeskus
 • varhaiskasvatus
 • sivistystoimi
 • nuorisotoimi
 • lastenpsykiatria
 • nuorisopsykiatria
 • aikuispsykiatria
 • kasvatus- ja perheneuvola
 • Salon A-klinikka
 • kaupungin lakimies.

Asiantuntijaryhmän sihteerinä toimii lastensuojelun sosiaalityöntekijä Janica Laaksonen, , puh. 02 778 3088.

Asiantuntijaryhmän toimintaperiaatteet:

 • Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä esittelee kokouksessa suullisesti yhdessä työparinsa kanssa asiakasasian ja siihen liittyvät välttämättömät taustatiedot asiantuntijaryhmälle.
 • Asiakastapaukset käsitellään asiantuntijaryhmässä nimettöminä. Asiakkaan nimi toimitetaan tiedoksi vain ryhmän sihteerille lausunnon kirjaamista varten.
 • Lausuntoon kirjataan asiantuntijaryhmälle toimitetut taustatiedot ja suositukset sekä kokouksessa läsnä olleet henkilöt.
 • Asiakas ja hänen vanhempansa eivät ole mukana kokouksessa, mutta heitä informoidaan etukäteen asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä. Lisäksi asiakkaan on mahdollista kirjoittaa vastine työntekijän esitietolomakkeeseen. Tämä toimitetaan asiantuntijaryhmälle. Pääsääntönä on, että asian käsittely asiantuntijaryhmässä tapahtuu perheen suostumuksella. Mikäli asiakas ei anna suostumusta, on asian käsittely asiantuntijaryhmässä silti mahdollista (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 17 §).
 • Lastensuojelun asiantuntijaryhmä kokoontuu joka kuun toisena maanantaina kello 14.00 Salon kaupungintalolla. Asiantuntijaryhmän kokousta ei pidetä, jos käsiteltäviä asiakastapauksia ei ole.