Lastenvalvonta

Salossa toimii kaksi lastenvalvojaa, jotka palvelevat pääsääntöisesti Salossa asuvia. Mikäli lapsen toinen vanhempi asuu muualla, lastenvalvojat antavat virka-apua muiden kuntien lastenvalvojille.

Lastenvalvojat palvelevat seuravissa asioissa

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu 1.12.2019

Lakiuudistus tuo muutoksia mm. seuraaviin asioihin

- Jos lapsen isyys tunnustetaan ennakollisesti neuvolassa, tulee kummastakin vanhemmasta isyyden vahvistamisen jälkeen automaattisesti lapsen huoltajia.
- Vanhemmat voivat lastenvalvojan luona sopia huoltajuuteen kuuluvien tehtävien jakamisesta tai toisen vanhemman tiedonsaantioikeudesta.
- Ennen lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen laatimista huoltajien tulee selvittää lapsen mielipide lapsen kehitystaso huomioon ottaen. Lastenvalvoja kirjaa sopimukseen, miten lapsen mielipide on selvitetty.
- Lapsen vanhemman on ilmoitettava toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaansa, jos muutolla olisi vaikutusta lapsen huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ja, jos mahdollista, vähintään kolme kuukautta ennen aiottua muuttoa.
- Lakiin tulevat muutokset koskevat vain lain voimaantulon jälkeen vahvistettavia sopimuksia. Vanhat sopimukset ovat edelleen voimassa.

1.12.2019 lukien laissa lukee

Elatusapu ja -tuki

Elatusapuja ja elatustukia tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksillä. Täysimääräinen elatustuki vuonna 2019 on lasta kohden 158,74e/kk. Seuraava tarkistus on odotettavissa vuoden vaihteessa.

Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia.

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, lapselle voidaan hakea elatustukea Kelalta.

Elatuskyvyn laskentaa varten tarvittavat tositteet

Vanhemmuussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ensimmäisen suomenkielisen vanhemmuussuunnitelman, joka on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan. Tärkeintä on löytää ratkaisuja, jotka varmistavat, ettei lapsen yhteys kumpaankaan vanhempaan pääse katkeamaan.

Toisin kuin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva sopimus tai tuomioistuimen päätös, vanhemmuussuunnitelma ei ole juridinen asiakirja. Siten viranomaiset eivät voi valvoa sen toteutumisesta.


Perhesosiaalityön omavalvontasuunnitelma