Lastensuojeluilmoitus

Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on mahdollisuus saada tukea silloin, kun voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviytymiseen.

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään lastensuojelulain (417/2007) 25 §:ssä seuraavasti:

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Muutkin, kuten vanhemmat, naapurit, sukulaiset, ystävät, lapsi itse jne., jotka epäilevät lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, voivat ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään tai Soinnun palveluohjaukseen.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai lomakkeella, jonka voi toimittaa postitse Salon sosiaalityön palveluihin (Sointu-tiimi, PL 80, 24101 Salo). Kiireettömän lastensuojeluilmoituksen voi myös tehdä palveluohjaukseen arkisin klo 8.30-11.30 joko puhelimitse 044 778 3121 tai käymällä paikan päällä (Salon kaupungintalo, Tehdaskatu 2). Kiireelliset akuutteja toimenpiteitä vaativat lastensuojeluilmoitukset tehdään hätäkeskuksen (112) kautta 24/7.

Lastensuojeluilmoituksen käsittely

Lastensuojeluilmoitus on palvelutarpeen arviointipyyntö. Välittömän tuen tarve selvitetään heti, ja sosiaalityöntekijä päättää seitsemän (7) arkipäivän sisällä, tehdäänkö lapsen tilanteesta perusteellinen palvelutarpeen arviointi. Kun lasta koskeva lastensuojeluilmoitus tulee sosiaalityön tietoon, on sosiaalityöntekijän velvollisuus tutkia, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun tukea. Soinnun työntekijät tekevät lastensuojelun tarpeen arvioinnit. Tarvittaessa Soinnun päivystävät työntekijät tekevät kiireelliset toimenpiteet, kuten esim. lapsen kiireellinen sijoitus tai avohuollon sijoitus kodin ulkopuolelle.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakkaiden lastensuojeluilmoitukset käsittelee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Lastensuojelutarpeen arviointi

Mikäli arvioidaan, että selvitys on tarpeen, on se tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa lastensuojeluilmoituksen tai muun yhteydenoton saapumisesta. Sosiaalityöntekijä käynnistää työskentelyn selvittämällä lapsen ja perheen kokonaistilanteen. Selvityksessä arvioidaan lapsen suojelun ja tuen tarvetta ja vanhempien mahdollisuuksia vastata niistä. Jos lapsi on tehdyn selvityksen perusteella lastensuojelun tarpeessa, lastensuojelun asiakkuus alkaa ja lapsen asiakkuus siirtyy lastensuojelun avohuollon tiimin sosiaalityöntekijälle. Ellei tarvetta ole, lapsi ja perhe ohjataan tarvittaessa muun tuen piiriin. Tässä tapauksessa siirtymistä tarvittaviin palveluihin tuetaan Sointu-tiimistä.