Olosuhdeselvitys

Riitatilanteissa tuomioistuin voi pyytää lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain perusteella sosiaalilautakunnalta selvityksen vanhempien ja lapsen tilanteesta. Selvitys pyydetään sen kunnan sosiaalilautakunnalta, missä lapsella, lapsen vanhemmilla, huoltajalla tai huoltajaksi esitetyllä on kotipaikka. Mikäli vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, pyyntö menee molempien vanhempien kotikuntien sosiaalilautakunnille, jotka valmistelevat selvityksen yhteistyössä. Lapsen huolto- ja tapaamisasioihin liittyvä selvitys on osa sosiaalihuoltolain mukaista kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Sosiaalilautakunta voi tehdä selvityksen ainoastaan tuomioistuimen pyynnöstä. Selvitystä ei tehdä viranomaisaloitteesta eikä myöskään vanhempien tai heidän asianajajiensa aloitteesta. Olosuhdeselvityksen laatijoilla on sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan mahdollisuus pyytää tarvittavia lisäselvityksiä myös muilta viranomaisilta.

Vanhempien asuinpaikkakunnasta riippuen selvityksen laativa työpari tapaa yleensä vanhempia sekä yhdessä että erikseen sosiaalitoimessa. Selvityksen tekoon sisältyy kotikäynti, jolloin lapsen/lasten läsnäolo on suotavaa. Lapsen iästä riippuen selvitykseen saattaa sisältyä myös erillinen lapsen/lasten kuuleminen (tapaaminen). Selvityksen tekijöiden tehtävänä on vanhempien oikeudessa esittämien vaatimusten pohjalta arvioida vanhemman olosuhteita ja kykyä toimia lapsen edun mukaisesti. Selvityksen tekijät eivät selvityksen aikana voi neuvoa tai ohjata kumpaakaan vanhempaa vanhemmuuteen liittyvissä asioissa, vaan selvityksen lähtökohtana on objektiivisen, tosiasioihin ja havaintoihin perustuvan arvion laatiminen lapsen etu huomioiden. Selvitys tuottaa tuomioistuimelle sosiaalitoimen ammatilliseen asiantuntemukseen perustuvia tietoja huoltoratkaisun tekemiseksi. Jos selvitystä tehtäessä käy ilmi, että asia on ratkaistavissa vanhempien keskinäisellä sopimuksella, työntekijän on annettava vanhemmille tarvittavaa apua sopimuksen tekemisessä.