Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia

Terapia on toimintaterapeutin toteuttamaa lääkinnällistä kuntoutusta, jolla edistetään lapsen toimintakykyä. Toimintaterapiaan ohjautuu lapsia, joilla on havaittu viivettä iänmukaisten taitojen oppimisessa. Viive voi liittyä motoriseen kehitykseen, omatoimisuustaitoihin, hahmotusvalmiuksiin, aistitiedon käsittelyyn tai leikkitaitojen kypsymiseen.

Kuntoutuksen tavoitteet pohjautuvat toimintaterapeutin tekemään arvioon lapsen valmiustasosta. Arvioinnissa käytetään standardoituja testejä, vapaan ja ohjatun toiminnan havainnointia sekä vanhempien ja lähiverkoston haastattelua. Toimintaterapeutti voi vierailla vanhempien luvalla myös päivähoidon/koulun ryhmätilanteessa tai lapsen kotona. Arvioinnista saatujen tulosten perusteella toimintaterapiajaksolle laaditaan yhteiset tavoitteet sekä sovitaan tapaamiskertojen tiheys sekä kesto.

Lasten toimintaterapia on suunnattu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Kouluikäiset voivat saada toimintaterapeutin antamaa ohjausta. Toimintaterapeutin tekemä arviointi ja terapia edellyttävät pääsääntöisesti hoitavan lääkärin tai neuvolaterveydenhoitajan lähetettä. Alle 18-vuotiaille käynnit ovat ilmaisia.

Salon terveyskeskuksessa työskentelee kaksi lasten toimintaterapeuttia.

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapeutti arvioi aikuiskuntoutujien toimintakykyä ja mahdollisuuksia elää itsenäisesti mielekästä elämää omassa elinympäristössään sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. Arviointikeinoina käytetään valmiustason standardoituja testejä, haastattelua ja toiminnan havainnointia. Arvioinnin tulosten pohjalta toimintaterapeutti asettaa yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet mahdolliselle terapiajaksolle.

Terapiassa toimintaterapeutti harjoittelee asiakkaan kanssa toimintavalmiuksia, päivittäisiä toimintoja, ohjaa läheisiä sekä arvioi tarkoituksenmukaiset apuvälineet ja tekee suosituksen asunnon muutostöistä.

Toimintakyvyn arviointiin ja toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lähete. Apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen arviointiin sekä ohjaukseen ei vaadita lääkärin lähetettä. Apuvälinearviointi on maksuton.

Kaularangan tukien ja yläraajojen ortoosien arviointiin, suunnitteluun ja valmistukseen tullaan lääkärin lähetteellä.

Salon terveyskeskuksessa työskentelee yksi aikuisten toimintaterapeutti, joka työskentelee lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja terveyskeskussairaalan osastoilla sekä tarvittaessa Tyks Salon sairaalassa. Toimintaterapeutti tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä.

Toimintaterapiakäynti maksaa yli 18-vuotiaille 11,00 euroa.