Sähköiset palvelut ja lomakkeet

Sähköiset palvelut

Lomakkeet

Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Valinta ei koske 16 §:ssä tarkoitettua kouluterveydenhuoltoa, 17 §:ssä tarkoitettua opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Mikäli potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai siihen liittyvään kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle johtajalle. Hänen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa eli noin kuukaudessa. Vastauksesta tulee käydä ilmi, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tai miten asia on muuten ratkaistu. Terveyskeskuksella on oma lomake muistutuksen tekoon. Täytetty lomake lähetetään osoitteella Salon terveyskeskus, vastaava lääkäri, Sairaalantie 9, 24130 Salo.