Valomerkki-toiminta

Valomerkki on Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden, erityisnuorisotyön ja Salon poliisin tekemää yhteistyötä, jonka kautta pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nuorten päihteiden käytön poistoon ja rikolliseen toimintaan. Malli pohjautuu Kaarinassa kehitettyyn Valomerkki toimintamalliin. Malli on ollut käytössä vuodesta 2009 koko Salon alueella.

Valomerkki-toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret, jotka joutuvat päihteidenkäytön tai lievän rikollisen toiminnan (esim. näpistely) vuoksi tekemisiin esim. poliisin tai terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Lapsen tai nuoren päihteidenkäytöstä tai rikollisesta toiminnasta tehdään lastensuojeluilmoitus. Ilmoitukset pyritään tekemään matalalla kynnyksellä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee päätöksen ilmoituksen ohjaamisesta valomerkkiryhmälle. Myös vanhemmat itse voivat ottaa valomerkkityöntekijöihin yhteyttä, mikäli he ovat huolissaan nuorensa päihteidenkäytöstä.

Valomerkkikeskustelut pidetään työpareittain sosiaaliohjaajan, kuraattorin ja ehkäisevän päihdetyöntekijän toimesta. Työpari keskustelee nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa. Keskustelutilaisuudessa käydään läpi tapahtuma tai huoli, joka on johtanut ilmoituksen tekemiseen ja pohditaan yhdessä päihteidenkäytön/ näpistyksen syitä ja seurauksia. Tarvittaessa pohditaan myös tukitoimia ja ohjataan lapsi tai nuori esim. kuraattoripalveluiden tai Omin jaloin toiminnan pariin.

Nuorelle ja hänen vanhemmalleen malli tarjoaa tukea ja mahdollisuuden käsitellä asia yhdessä vastaavia tilanteita kohtaavien ihmisten kanssa, ellei erityistä tarvetta ilmene, ensimmäinen kontakti viranomaisiin voi jäädä viimeiseksi.