Skol- och studenthälsovård

Målet med skol- och studenthälsovården är att främja skolelevers och studerandes hälsa samt stöda en hälsosam uppväxt och utveckling. Vi följer skolelevers och studerandes hälsotillstånd och hänvisar vid behov till den specialiserade vården. Arbetet görs tillsammans med föräldrar, lärare och övrig personal inom elevvården och är konfidentiellt. Skol- och studenthälsovården är lagstadgad och avgiftsfri hälsovård. Övervakningen av en trivsam och hälsosam skol- och studiemiljö är en viktig del av skol- och studenthälsovården.

Inom skolhälsovården gör hälsovårdaren och skolläkaren återkommande individuella hälsogranskningar för grundskoleeleverna. Statsrådets förordning om skol- och studerandehälsovård (380/2009) styr tidpunkten för granskningarna.

Olyckor i skolan

Enligt bestämmelsen om olycksfall i lagen om grundläggande utbildning ersätts elevens sjukdomskostnader, om ett olycksfall drabbar eleven i skolan eller under skolresan. Olycksfallsförsäkringen ersätter inte privat vård.