Hymykuopat-hanke 1.10.2009-31.8.2012

Salon kaupunki hallinnoi valtakunnallista Hymykuopat - hyvinvointipalveluiden monialaiset yhteistuotannot -hanketta 1.10.2009-31.8.2012. Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin Ely-keskus mahdollistivat rahoituksellaan etsivän ja tutkivan taiteen- ja kulttuurityön kehittämisen osaksi hyvinvointipalveluja. Hanke on yksi kymmenestä Opetus- ja kulttuuriministeriö "Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana" -kehittämisohjelman hankkeista. Kymmentä hanketta koordinoi Kolmas lähde -koordinaatiohanke. Kymmenen taide- ja kulttuurialan yhdistystä lähti hankkeeseen mukaan kehittämään käytäntöjä kunnan ja kolmannen sektorin väliseen yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin sekä kotiseututyön menetelmin.

HYMYKUOPAT - Taiteesta ja kulttuurista voimaa ja hyvinvointia

(pdf, koko noin 3 Mt)

Merkittävien ihmisten yhteiskunta - Hymykuopat-hanke kunnan tarpeisiin vastaajana

(pdf, koko noin 5 Mt)

Forssa, Hankasalmi, Kouvola, Salo ja Turku lähtivät mukaan rakentamaan uudenlaista mallia tuottaa kunnille hyvinvointipalveluja, jossa ikääntyvät kuntalaiset, lasten syrjäytyminen ja sektorirajojen väliset välillä tiukatkin rajat nähtiin tärkeinä ja kehittämistä tarvitsevina alueina osana hyvinvointiyhteiskuntaa. Kunnat avasivat kohtaamisille tiloja omilla hankkeillaan ja kehittämistarpeillaan. Samaan aikaan, kun Hymykuopissa kasvoi taiteilijoiden ja kulttuuriharrastajien osaaminen palvelujen tuottajina, on hankkeessa mukana olleissa kunnissa kehitetty myös omia taiteesta ja kulttuurista lähteviä palvelumalleja, esimerkiksi Turun KUVA-hanke ja Hankasalmen Kulttuuriraitti. Salossa on kehitetty vanhuspalveluiden yksikköihin Arjen kulttuurin toimintamallia.

Hymykuopat-hankkeessa tavoitteena on ollut huomioida jokaisen ihmisen inhimilliset perustarpeet, kuten tarve olla hyödyllinen ja merkittävä sekä saada äänensä kuuluville itselle ominaisella tavallaan koko elämänkulkunsa ajan. Hankkeessa ammattitaiteilijat ovat kehittäneet taiteeseen pohjautuvia menetelmiä, joilla mahdollistettiin osallistuminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kokemus merkittävyydestä. Taide- ja kulttuuriyhdistysten kehittämistyö kuntien kanssa kiteytyi neljäksi hyvinvointipalveluja tuottavaksi osioksi: Hyvinvoinnin ketjureaktio, Elämysmatkalaukku, LUOTO - luovan toiminnan terapeuttiset ryhmät ja lähikulttuuripalvelut. Kehittämistyö kohdennettiin pitkäaikaishoidossa lähinnä muistisairauden kanssa elävien ihmisten ja kotona asuvien vanhusten hyvinvoinnin lisäämiseen sekä lasten ja nuorten sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Lähikulttuuripalveluissa tavoitteena on ollut kansalaisaktiivisuuden tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Hymykuopat on tuonut näkyväksi moninaista ajattelua. Taiteilijat, lapset ja vanhukset kutoivat uutta, moninaisin tavoin elämän esiintuovia kertomuksia ja yhteisesti jaettua ymmärrystä. Ne esittäytyvät meille nyt moniulotteisina ja -ilmeisinä, taiteen eri kielille käännettyinä tekoina sekä uutena ymmärryksenä. Hymykuopat synnytti pilkettä sinne, missä sen jo ajateltiin sammuneen. Iloa ja eloa ilmaantui hiljaiseksi muuttuneeseen elämänmenoon. Työ rauhoitti turhan riehakkaita ja rohkaisi vetäytyneitä ja osallisti kuntalaisia paikallisen identiteetin vahvistamisessa taiteen ja kulttuurin keinoin. Taiteilijat toivat taiteen keskelle arkea, keskinäisen ihmettelyn, hämmästelyn ja ihastuksen aiheeksi. Taide ja kulttuuri eri muodoissaan osallisti, voimaannutti ja yhdisti ihmisiä. Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan, kasvatuksen ja opetuksen sekä yhdistysten jäsenten kanssa on ollut kysyvää, ihmettelevää, rakentavaa, innostavaa ja samalla hyvinvointia myös heille tuottanutta.

Lisätietoja muista ohjelman hankkeista: http://www.kolmaslahde.fi/index.php/kolmaslahde/pilotit

ESRVipuvoimaaEU:ltaELY